Τα Έργα του Αριστοτέλους

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους συνίστατο στο να ερευνά «πάντα τα αισθητά και τα νοητά» (δηλαδή αυτά που προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας ή τη νόησή μας) και από αυτά ανέρχεται στις αιτίες, στο πρωταρχικό διότι, θεωρώντας πως μόνον αυτή είναι η επιστήμη καθαυτή και μέσω αυτής στο Θείο , ως αιτία του παντός. Επιστήμη που μπορεί να σπουδαστεί  από όλους αυτούς που συναισθάνονται την αληθινή τους αξία.

Διέκρινε μεταξύ δυνάμεως (των στοιχείων της ανάπτυξης) και ενέργειας (το σκοπό αναπτύξεως των στοιχείων – εντελέχεια).

Συγγράμματα έγραψε πάρα πολλά (περί τα 400) και το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών τα κληροδότησε στο διάδοχο της διδασκαλίας του, τον Θεόφραστο, μαζί με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του. Η συλλογή αυτή των βιβλίων υπήρξε και η βάση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας όταν και μεταφέρθηκε εκεί. Η βιβλιοθήκη αυτή, των Πτολεμαίων βασιλιάδων καταστράφηκε κατά την άλωση της Αλεξάνδρειας από τον Καίσαρα.

Τα δε χειρόγραφα του Αριστοτέλους, τα κληροδότησε ο Θεόφραστος στον Νηλέα, ο οποίος φοβούμενος να μην αρπαχθούν από τους βασιλείς της Περγάμου, τα έκρυψε σε υπόγειο χώρο. Εκεί κλεισμένα, λησμονήθησαν για 130 χρόνια και περιήλθαν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση. Όταν ευρέθησαν, έγιναν μεγάλες προσπάθειες υπό του Τηίου Απελλίκωνος για να διορθωθούν. Ο Σύλλας, όταν κυρίευσε την Αθήνα, τα μετέφερε στη Ρώμη ως λάφυρα και σε κανέναν δεν επέτρεπαν να ασχοληθεί με αυτά. Λέγεται ότι άφησαν έναν Έλληνα γραμματικό, με το όνομα Τυραννίων, να δημιουργήσει αντίγραφα και μέσω αυτών να γίνουν γνωστά στον Κικέρωνα και άλλους Ρωμαίους. Λέγεται επίσης και ότι ένας άλλος γραμματικός, ο Ρόδιος Ανδρόνικος τα διήρεσε σε πραγματείες, αλλά αυτά είναι υπό αμφισβήτηση. Το μόνο βέβαιον είναι πως τα έργα του μεγάλου μας φιλοσόφου ήταν σε κακή κατάσταση.

Έτσι είναι χωρισμένα κατά επιστημονικές τάξεις:

1.Τα Λογικά, τα οποία μετέπειτα συνδέθηκαν και ονομάστηκαν Όργανον. Τα επόμενα:

1.1   Κατηγορίαι, οι θεμελιώδεις έννοιες.

1.2   Περί Ερμηνείας, σπουδαίο έργο, ιδίως από γλωσσολογική άποψη.

1.3 Αναλυτικά Πρότερα και Ύστερα, από δύο βιβλία, περί συμπερασμάτων και αποδείξεων.

1.4  Τοπικά, τρία βιβλία, περί ευρέσεως των αποδείξεων υπό γενική έποψη (τόποι).

1.5 Περί Σοφιστικών Ελέγχων, δύο βιβλία για τον έλεγχο των σοφιστικών ψευδαποδείξεων.

1.6 Τέχνη Ρητορική, τρία βιβλία για τη βουλευτική, τη δικανική και την επιδεικτική ρητορική. Του αποδίδονται και άλλα, όπως η ρητορική στον Αλέξανδρο, αλλά ίσως είναι ορθότερο να αποδοθούν σε άλλους, όπως τον Αναξιμένη τον Λαμψακινό.

1.7 Περί Ποιητικής, για τα διάφορα είδη της Ποιητικής Τέχνης, προπαντός της τραγωδίας. Πρέπει να είναι τμήμα ή σχέδιο ενός μεγαλύτερου συγγράμματος.

2.Τα κυρίως Φιλοσοφικά.

 2.1 Τα Μετά τα Φυσικά, συνήθως διαιρούνται σε 14 βιβλία. Ο τίτλος όμως δεν αποδίδεται στον Αριστοτέλη, οποίος τα ανέφερε ως «Πρώτη Φιλοσοφία».

 2.2  Περί Ψυχής, σε 3 βιβλία γίνεται μια πλήρης αλλά όχι ευκολονόητη επιστημονική απόδειξη της ψυχολογίας. Το τμήμα των φυσιογνωμικών δεν αποδίδεται στον ίδιο το φιλόσοφο.

 2.3 Ηθικά Νικομάχεια. 10 βιβλία βαθυτάτων ιδεών και λαμπρής γλωσσικής έκφρασης. Τα δε Ηθικά Ευδήμεια (7 βιβλία) εξεδόθησαν μετά το θάνατο του Αριστοτέλους εντελώς κατά το πνεύμα του, από τον Ρόδιο Εύδημο. Από αμφότερα αυτά τα συγγράμματα εξήχθησαν τα Ηθικά Μεγάλα, σε δύο βιβλία.

3.Τα Πολιτικοοικονομικά

 3.1  Πολιτικά ή Πολιτική Ακρόασις,  8 βιβλία που μιλούν για το σκοπό της πολιτείας, των πολιτευμάτων και της ιδέας τους για την αγωγή. Το δε πολύτιμο έργο «πολιτείαι πόλεων ρνη, αίτινες ήσαν αι μεν ελληνικαί αι δε και μη» απωλέσθη, πλην ολίγων αποσπασμάτων.

 3.2 Οικονομικά. 2 βιβλία αλλά εξ αυτών μόνο το πρώτο συνάδει με τις Αριστοτελικές ιδέες. Για το δεύτερο εικάζεται ότι έχει γραφτεί από το Θεόφραστο.

4.Μαθηματικοφυσικά

4.1   Μηχανικά Προβλήματα, από τα οποία πολλά έχει αναφέρει και ο Βιτρούβιος.

4.2   Περί Ατόμων Γραμμών.

4.3  Φυσική Ακρόασις. Οκτώ βιβλία για τους γενικούς νόμους της φύσης. Το όγδοο φαίνεται ως μη γνήσιο.

4.4   Μετεωρολογικά. Τέσσερα βιβλία. Από αυτά φαίνεται ότι εξήχθη η «περί παντός» ή «προς Αλέξανδρον επιστολή περί του παντός», η οποία όμως κρίνεται ως μη γνήσια και αποδίδεται στον Χρύσιππον ή και σε άλλους.

4.5   Περί Ουρανού, τέσσερα βιβλία.

4.6   Περί γεννέσεως και φθοράς, δύο βιβλία.

4.7  Ανέμων Θέσεις και Προσηγορίαι, απόσπασμα από ένα πολύ μεγαλύτερο και χαμένο σύγγραμμα.

4.8   Προβλήματα, 38 κεφάλαια.

5.Φυσικοϊστορικά

 5.1   Περί Ζώων Ιστορίαι, 50 βιβλία, που όμως από αυτά διασώθηκαν μέχρι τις ημέρες μας μόλις 10 και το 10ο αν είναι γνήσιο είναι πιθανώς μετατεθειμένο.

 5.2   Περί Ζώων Μορίων, 4 βιβλία.

 5.3   Περί Ζώων Γεννέσεως, 5 βιβλία, ίσως μέρος μεγαλυτέρου συγγράμματος. Το δε περί φυτών, δεν είναι γνήσιο.

 5.4 11 Φυσιολογικές Πραγματείες, εκδιδόμενες συνήθως με τον τίτλο Parva Naturallia.

 5.5   Περί Ακουστών.

 5.6 Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων, συλλογή από τα συγγράμματά του, δημιουργημένη, ίσως, από άλλους.

 5.7    Περί Χρωμάτων, υπόπτου γνησιότητος.

Αποδίδονται στον Αριστοτέλη επίσης και πολλές επιστολές, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν πιστεύονται ως γνήσιες.

Γνήσιος είναι ο προς Ερμείαν, Ύμνος εις την αρετήν.

Πενήντα οκτώ ακόμη δίστιχα, που φέρουν τον τίτλο «Πέπλος», πιθανόν να ελήφθησαν από διάφορα έργα του.